Tietoa Kuittilan osakaskunnasta

Kuittilan hoitokunnassa ovat seuraavat henkilöt kaudella 2018-2020:

Risto Pohjalahti, puheenjohtaja
0500-482353  hameen.peltituote (ät) pp.inet.fi
Meiju Anttila, sihteeri
anttila.meiju (ät) gmail.com
Matti Eskola
Hanna Hietala
Pekka Anttila

Kotaisäntä: Harri Takkumäki 040-8436064

myynti (ät) harkatienpuutavara.fi

Kuittilan osakaskunnan säännöt

1 § OSAKASKUNNAN NIMI

Osakaskunnan nimi on Kuittilan osakaskunta.

2 § OSAKASKUNNAN KOTIPAIKKA

Osakaskunnan kotipaikka on Renko.

3 § OSAKASKUNNALLE KUULUVA YHTEINEN ALUE

Osakaskunnan yhteinen alue käsittää Rengon kunnan Kuittilan kylän yhteiset vesialueet ja vesijätöt (rekisteriyksikkö: 876:1) sekä isojaossa yhteisiksi erotetut Kuittilan kylän yhteiset maa-alueet (rekisteriyksiköt: 878:9-15)

4 § HOITOKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIAIKA

Osakaskunnalla on hoitokunta, johon kuuluu 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Osakaskunnan kokous valitsee jäsenet ja varamiehet 3 vuoden ajaksi kerrallaan.

5 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai kaksi hoitokunnan jäsentä yhdessä.

6 § OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS JA SIINÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuksesta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnan jäsenille;

2) valitaan hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet niinä vuosina, jolloin vaali on näiden sääntöjen 4 §:n mukaan toimitettava;

3) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa;

4) päätetään edellisenä vuonna säästyneen tulon käyttämisestä;

5) hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle;

6) päätetään osakkailta ehkä kannettavista maksuista;

7) määrätään hoitokunnan jäsenten palkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha;

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § OSAKKAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN JA YLIJÄÄMÄN JAKAMISEN PERUSTEET

Yhteisen alueen käyttöä ja hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeellisia menoja varten osakkaat suorittavat maksun, jonka perusteena on kunkin osakkaan osuuden suuruus.

Osakkaille jaettavan ylijäämän jakamisen perusteena on kunkin osakkaan osuuden suuruus.

Maksujen perimisessä ja ylijäämän jakamisessa eri rekisteriyksiköiden osalta käytetään erillisiä osakasluetteloita, joista ilmenee kunkin tilan osuus kuhunkin rekisteriyksikköön.

8 § OSAKASKUNNAN HALLINNON JA VARAINHOIDON TARKASTUS

Osakaskunnan kokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat osakakunnan hallinnon ja varainhoidon. Tilintarkastajien tulee jättää hoitokunnalle kirjallinen kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään huhtikuun 30. päivänä. Tilintarkastuskertomus käsitellään osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa sääntöjen 6 §:n mukaisesti.

9 § TILIVUOSI JA TILINPÄÄTÖS

Tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on vuosittain päätettävä joulukuun 31. päivänä. Tilit ja vuoden aikana laaditut pöytäkirjat on esitettävä tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 30. päivänä. Tilinpäätös käsitellään varsinaisessa osakaskunnan kokouksessa siten kuin edellä saääntöjen 6 §:ssä on määrätty.

10 § OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA MUIDEN TIEDONANTOJEN ANTAMINEN OSAKKAILLE

Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta tiedotetaan kuuluttamalla kokouksesta vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoittamalla kirjeellä niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa.

Kutsu on asianmukaisesti toimitettu, kun edellä mainittu kuulutus on julkaistu ja kirjeet on lähetetty vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan julkaisemalla asiaa koskeva tiedotus vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoittamalla kirjeellä niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa.

11 § ÄÄNESTYSLUETTELO JA ÄÄNIMÄÄRÄ

Osakaskunnan kokouksen alussa laaditaan ja hyväksytään äänestyksessä käytettävä äänestysluettelo.

Eri rekisteriyksiköiden osalta laaditaan ja hyväksytään erilliset äänestysluettelot. Samanlaisen osakasluetteloiden omaavien rekisteriyksiköiden osalta voidaan laatia ja hyväksyä yhteinen äänestysluettelo.

12 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Yhteisen alueen hallinnosta ja käytöstä on muutoin noudatettava yhteisaluelain (758/89) säännöksiä.

Edellä olevat osakaskunnan säännöt on hyväksytty osakaskunnan järjestäytymiskokouksessa 5.2.1998. Säännöt alistetaan Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksn vahvistettavaksi.

Järjestäytymiskokouksen puheenjohtaja

Petri Notko

Pöytäkirjantarkastajat

Auvo Mikkola

Martti Palavainen

Vastaa